ZŠ Hrádek u Sušice O naší škole  
aktualizováno: 13. 01. 2021
oficiální údaje, zřizovatel, vzdělávací program, filozofie školy ...
Základní údaje:

 • Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace
 • Zřizovatel: Obec Hrádek, Hrádek 78, Sušice 34201
 • Sídlo školy: Hrádek 73, 342 01 Sušice
 • Právní forma: Příspěvková organizace.
 • IČO: 617 85 300
 • REDIZO: 600068439
 • Ředitelka: Mgr. Ivana Klečková
Něco o škole:

 • Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice je příspěvkovou organizací zřizovanou Obcí Hrádek. Jsme malotřídní venkovská škola s 1. stupněm do 5. ročníku tvořená čtyřmi třídami. Vždy dva z ročníků jsou spojeny do jedné třídy, ostatní ročníky jsou samostatně. Spojovány jsou nejčastěji početně nejslabší třídy. Kapacita školy je 80 žáků a kapacita školní družiny je 30 dětí.
 • V mateřské škole jsou děti rozděleny do dvou tříd.
 • Naše obec je obcí spádovou, dojíždějí k nám žáci z přilehlých obcí: Tedražice, Zbynice, Čejkovy, Kašovice, Odolenov, Čermná. Dojíždějí k nám i děti z nedaleké Sušice, Mokrosuk, Hor Matky Boží, Břetětic a Lešišov.
Vzdělávací dokumenty:

 • Ve škole je vyučováno podle učebního dokumentu Naše škola Hrádek č.j. 27/2007. Školní vzdělávací program nabízíme ke stažení v dokumentech.
Organizace vyučování:

 • Školní budova se otevírá v 6:30 hod, kdy začíná provoz školní družiny. Areál školy se uzavírá v 16:30 hod. Vyučování začíná v 8.00 hod. Ve škole se nepoužívá školní zvonek a učitelé mohou učit v blocích s přihlédnutím na potřeby žáků. Zpravidla je dodržována délka 45 minut. Po vyučovací hodině následuje 10 minutová přestávka. Velká přestávka začíná v 9:40 a trvá 20 minut. Přestávka na oběd trvá 50 minut.
 • Dozor nad bezpečností žáků o přestávkách vykonávají jejich vyučující. Na obědě zajišťují dozor určení pedagogové.
 • Výuka probíhá v učebnách, počítačové učebně, školní družině v areálu školy, hřišti TJ Svatobor Hrádek i v okolí obce např. altán v Bludu.
Stravování:

 • Stravování žáků a učitelů je zajištěno v sousední budově mateřské školy, kde je umístěna školní jídelna. Pitný režim v prostorách školy je zajištěn. K dispozici je čaj nebo v letních měsících šťáva.
Umístění školy:

 • Škola je umístěna v okraji obce, mimo hlavní silnici protínající obec, v blízkosti zámku. Podél školy vede místní komunikace, která je díky své malé šířce a nepřehlednosti možným nebezpečím. Toto ohrožení dětí přicházejících do i ze školy bylo minimalizováno vybudováním chodníků, zálivu pro zastávku autobusu a přechodu pro chodce. V těsné blízkosti školy je jedna ze zastávek autobusu. U vchodu do areálu školy je také několik míst na parkování.
Vybavení školy:

 • Budova školy byla postavena v 19. století a prošla několika rekonstrukcemi. Poslední se uskutečnily v letech 1998 až 2010. Byla vybudována nová třída, byt učitele přestavěn na školní družinu a počítačovou učebnu s moderním sociálním zázemím. Opravena fasáda školy, provedeny práce zaměřené proti radonu a zajištěno odvětrání pomocí rekuperace v tělocvičně. Byla nově vybudována přístupová cesta ke škole a rekonstruována historická studně. V letech 2006 – 2008 byly vybudovány nové chodníky a přechody zajišťující bezpečný příchod a odchod dětí ze školy a také malá školní dílny, která je umístěna v sousední budově Mateřské školy. V roce 2010 došlo k výměně všech oken školy a výměně rozvodů topení a topných těles a v roce 2011 došlo k rekonstrukci vstupního schodiště, podesty a prostoru pod ní. Během prázdnin v roce 2013 byly všechny učebny vybaveny interaktivní tabulí, celá škola byla pokryta bezdrátovou sítí, byl nainstalován nový server a učitelé byli vybaveni novým notebookem.
 • Během letních prázdnin v roce 2016 proběhla první etapa rekonstrukce školy. K budově byla přistavěna část pro šatny a byly zrekonstruovány sociální zařízení v přízemí i prvním patře.
 • V plánu je další pokračování rekonstrukce školy. Studie přístavby školy v pdf.
 • V budově školy jsou 4 třídy, tělocvična, počítačová učebna, školní družina, ředitelna a malý kabinet. Půda školy je využívána jako skladovací prostor, ve sklepních prostorách je umístěna plynová kotelna. Školní družina má svůj vlastní plynový kotel.
 • V každé třídě je hrací koutek s kobercem.  Všechny učebny, družina, ředitelna jsou vybaveny počítačem a mají zřízeno pevné připojení do školní počítačové sítě a do internetu. Po celé škole je také k dispozici bezdrátový internet. Každá učebna i školní družina je vybavena dotykovou interaktivní tabulí.
 • Didaktické pomůcky jsou uloženy v malém kabinetě, který je využíván také jako šatna pro vyučující a je zde umístěna i učitelská knihovna. Šatny žáků se nacházejí v nové přístavbě a každý žák má k dispozici svou skříňku.
 • Školní družina je vybavena moderním nábytkem, kuchyňským koutem, DVD, VHS přehrávačem i interaktivní tabulí. Je rozdělena na pracovní část s variabilními stoly a herní část s kobercem.
 • Přes své stáří má škola světlé, čisté a estetické prostory. Na výzdobě školy se podílejí žáci za pomoci vyučujících.
 • K pohybovým aktivitám žáci využívají školní hřiště, kde je umístěn volejbalový koš, fotbalové brány, doskočiště a stůl na stolní tenis. Tyto prostory zdobí malý altánek a prolézačky, kterých využívají nejen žáci při pobytu v ŠD, ale i děti z Mateřské školy. V areálu školy jsou záhony, o které se žáci starají při hodinách PV, k uskladnění nářadí je k dispozici malá zděná kůlna.
 • V době přestávek a volna žáci využívají hrací koutky a PC ve třídách, tělocvičnu a za pěkného počasí i venkovní prostory. Vše po dohodě a pod dohledem vyučujících. Vyučující se během dopoledne zdržují ve svých třídách, kde mohou rovněž využít PC s připojením na internet, kopírovací stroje a tiskárny využívají v ředitelně či počítačové učebně. Všem vyučujícím je k dispozici také digitální fotoaparát, skener, dataprojektor, diaprojektor, VD, HVS přehrávač. Každá třída i družina je vybavena CD přehrávačem. Zaměstnanci se ke svým pracovním schůzkám a poradám scházejí v ředitelně, která funguje jako sborovna.
 • Škola o sobě a své činnosti informuje rodiče a veřejnost na svých internetových stránkách www.skola.hradekususice.cz, na nástěnkách, při společných schůzkách, Dnu otevřených dveří, příležitostně využívá obecního rozhlasu a regionálního tisku.
 
počet přístupů: graf   statistika přístupů tisk   tisk stránky
  o webu